Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

IOGT-NTO är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som IOGT-NTO utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (personuppgiftslagen SFS 1998:204, ”PuL”). Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av IOGT-NTO. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter
IOGT-NTO, org nr 802001-5569, Box 12825, 112 97 Stockholm. Kontaktperson: förbundsjurist Linda Fröström jurist@iogt.se

Ändamålet med behandlingen
IOGT-NTO samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som medlem eller som i övrigt registrerad person hos oss, för att göra utvärderingar, medlemsundersökningar, samla in pengar och gåvor av olika slag till IOGT-NTO samt för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter och kampanjer. Ändamålet är även att sköta förvaltning, utveckling och drift/support av registren och att skicka ut medlemserbjudanden. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till IOGT-NTO.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

Vid medlemsansökan/medlemskap
Dina personuppgifter samlas in och behandlas av IOGT-NTO i samband med att du registrerar dig som medlem i IOGT-NTO. Vi samlar in personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress.

I samband med att du deltar i en digital kampanj
De personuppgifter som vi avser att samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du gör på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig för, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Vi kan också komma att hämta ditt personnummer från en tredje part och koppla det till dina övriga uppgifter för att lättare kunna hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas.

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i detta fall att främja engagemang för alkoholpolitiska aktiviteter, kampanjer och verksamhet arrangerade av IOGT-NTO samt att kunna tillställa dig riktad information inom dessa områden via olika kontaktkanaler (exempelvis e-post och telefon). Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.

När du prenumererar på våra nyhetsbrev
Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas även in vid prenumeration på IOGT-NTO:s nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot medlem kommer dina uppgifter att bevaras av IOGT-NTO enligt vad som anges ovan.

 I samband med att du ger en gåva
I samband med köp eller donationer kommer (utöver eventuella uppgifter enligt ovan) även uppgifter om betalningssätt och betalkortsinformation att behandlas, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning – då sparas dina betalkortsuppgifter hos vår betalningspartner Stripe tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva eller kontaktar oss för att avregistrera dig. Våra betalningspartners Stripe och Blue State Digital uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.

Om ditt medlemskap upphör
Medlemskapet upphör antingen genom att du själv begär utträde eller automatiskt när du inte betalat din medlemsavgift på två år. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos IOGT-NTO, och kvarstår därefter under ett år. Därefter anonymiseras uppgifterna och sparas endast för statistiksyften.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (s.k. personuppgiftsbiträden)
IOGT-NTO kan komma att lämna ut personuppgifter till de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som förbunden gemensamt driver.
Därutöver kan IOGT-NTO vid viss typ av personuppgiftsbehandling komma att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av personuppgiftsbiträden som har sitt säte i tredje land (dvs. ett land utanför EU). Sådan samarbetspartner har ingen självständig rätt eller möjlighet att bestämma varken syftet med eller medlen för behandlingen av personuppgifter och ska anses utgöra ett personuppgiftsbiträde enligt dess definition i PuL. För den behandling som sker hos eller via sådant personuppgiftsbiträde ansvarar IOGT-NTO.

Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig IOGT-NTO att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande IOGT-NTOs behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ändringar i integritetspolicyn
IOGT-NTO förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

 

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00