Vad tänker ni göra för att minska det alkoholrelaterade våldet som sker både i hemmen och utanför?

Logga-MiljöpartietMiljöpartiet: : Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott. De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. En av de viktigaste åtgärderna för att minska det alkoholrelaterade våldet är därmed att fortsätta att ha en restriktiv alkoholpolitik. Vi vill även att det ska finnas fler attraktiva alkoholfria miljöer för ungdomar. Ideella organisationer som aktivt verkar mot alkohol och droger bör få särskilt stöd för sådana insatser. Skolan spelar en viktig roll när det gäller att förebygga destruktiva normer kring våld och alkohol. Det behöver även finnas bra och individuellt anpassade behandlingsinsatser för alkoholmissbruk. Särskild kompetens i alkoholfrågor bör finnas på vårdcentralerna.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Miljöpartiets svar
Att begränsa serveringstillstånden är ett sätt att i verkligheten arbeta för ett minskat alkoholrelaterat våld i samband med krogbesök under kvällar och helger. Hur detta skulle kunna gå till i praktiken överlåter vi till partierna att avgöra.

 

Logga-centerpartietCenterpartiet:  För att undvika att människor hamnar i alkoholmissbruk behövs ett väl fungerande förebyggande arbete. Det handlar till exempel om att det finns bra information om riskerna med en hög alkoholkonsumtion. För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården. Vi vill även behålla alkoholmonopolet. Centerpartiet vill även öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer, införa en Lex Lotta-lag som gör att samhället lär sig av misstag och förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Centerpartiets svar:
Centerpartiet talar om förebyggande arbete och vill förbygga alkoholskador genom information. Forskning visar dock att information kring alkohol inte har någon som helst effekt på människors alkoholkonsumtion.
Att lägga ansvaret för det alkoholrelaterade våldet på tex vårdpersonal, samtidigt som man under mandatperioden arbetat för att minska satsningarna avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel minskar med 50 miljoner är inte detsamma som att ge samhället förutsättningar för att minska alkoholkonsumtionen. 2017/18:3716

 

Logga-LiberalernaLiberalerna: Vi vill upprätthålla den modell som finns idag, med Systembolagets monopol, begränsade öppettider, marknadsföringsbegränsningar och punktskatter. I krogmiljö handlar det framförallt om att det ska vara höga krav för utskänkningstillstånd (framförallt behövs det skarp tillsyn, så att de som inte sköter sig blir av med tillstånden). Det är också en polisiär fråga – polisen ska ha befogenheter och resurser.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Liberalernas svar
Liberalerna säger å ena sidan att de vill upprätthålla den modell som finns idag, med Systembolagets monopol, begränsade öppettider osv. Å andra sidan föreslår de i motioner att ”Politiken behöver inte begränsa öppettider, det klarar samhället av själv”. Det vi får höra av krögare är att senare öppettider inte ger bättre affärer, bara att kunderna kommer senare till krogen. Någonstans mellan restriktoner och liberalism motsäger liberalerna sig själva.

 

Logga-ModeraternaModeraterna: För att stoppa våldet krävs flera åtgärder. På kort sikt behöver Polisen mer resurser, så att brott faktiskt utreds och klaras upp. Polisen ska vara närvarande i hela landet. Moderaterna gör de stora förstärkningar som krävs för att nå målet om minst 10 000 fler polisanställda till år 2024. På längre sikt handlar det om att arbeta förebyggande i framför allt skolan och civilsamhället. Här spelar bland annat den nationella ANDT-strategin en viktigt roll. Strategin har som ett av sina mål att minska antalet barn och unga som debuterar tidigt med alkohol eller tobak, till exempel genom att stoppa langning. Strategin kommer att utvärderas och förnyas under nästa mandatperiod.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Moderaternas svar
Det finns inga förslag att minska våldet genom att begränsa tillgängligheten till alkohol, tvärtom har Moderaterna fler förslag som i praktiken innebär att öka tillgängligheten av alkoholen. Minskad alkoholkonsumtion är det enskilt effektivaste sättet att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld. Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

 

Logga-KDKristdemokraterna: Alkohol kan ge allvarliga konsekvenser inte bara för den enskilde brukaren, utan även för omgivningen. Våld och annan kriminalitet, splittrade familjeförhållanden, trafikolyckor och sjukskrivningar är några exempel. Därför är det för oss kristdemokrater viktigt att stå upp för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Kristdemokraternas svar
Stämmer med dess agerande i riksdagen.

 

fi-logga-rosa-cirkelFeministiskt initiativ: Fi vill på strukturell nivå motverka den destruktiva mansrollen som är tätt sammankopplad med våld – vilket i sig har med kontroll och förlust av kontroll att göra. Alkohol används ofta för att reglera känslor vilket spär på våldsbenägenheten när undertryckta känslor blandas med alkohol. Fi vill bryta detta mönster, se till att alla människor oavsett könstillhörighet får möjlighet att uttrycka alla känslor på ett konstruktivt sätt och på så sätt minska både gatuvåld och våld i hemmet. Fi ska verka för att utbildning kring alkoholens roll, inkluderande ett könsmaktsperspektiv, genomförs för all personal inom skola, socialtjänst, samt all behandlingsverksamhet. Fi ska verka för att ett intersektionellt perspektiv tillförs alla led i bemötande-, behandlings- och tillfrisknandeprocessen inom alkohol- och drogberoendevården, exempelvis så att vård och behandling kan utformas utifrån kunskap om könsspecifika skillnader i relation till alkohol och droger. Fi ska verka för at det ska vara möjligt med ett nattliv som inte är primärt finansierat av alkoholförsäljning och därför vill vi utforma offentliga stöd till innovativa nattlivsinitiativ samt främja förlängda öppettider för alkoholfriaverksamheter som endast är öppna på dagen: museer, bibliotek, simhallar, kulturhus och så vidare.

 

socialdemokraterna_logotyp_staende_negativ_cmykSocialdemokraterna: Alkohol är en vanlig orsak bakom våld, ohälsa och att barn växer upp i otrygga miljöer. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Fler viktiga åtgärder har genomförts på det här området under mandatperioden: ANDT-strategin har uppdaterats, vi har stängt dörren för gårdsförsäljning och vi har utrett hur vi ska kunna begränsa alkoholreklamen i sociala medier som riktar sig till barn och unga. Det arbetet måste fortsätta.

 

IOGT-NTO:s Kommentar om Socialdemokraternas svar:
Inga uttalade förslag kring hur man ska minska våldet i samhället genom begränsad tillgänglighet av alkohol. Det är positivt att S vill begränsa alkoholreklamen i sociala medier och att det finns en förståelse kring hur gårdsförsäljningen i praktiken riskerar hela alkoholmonopolets vara eller icke vara.

 

V-logga_sRGB

Vänsterpartiet: fyra av fem våldsbrott begås under påverkan samt att samhällets kostnader för detta är nio gånger högre än det belopp kommuner och landsting lägger på vård och behandling. Men framför allt innebär det här ett mänskligt lidande som inte går att mäta i kostnader.
Eftersom människors hälsa påverkas av vår ekonomiska och sociala livssituation krävs det en folkhälsopolitik som spänner över alla samhällsområden och på ett systematiskt sätt förbättrar de livsvillkor som i sin tur på påverkar hälsan. Inom forskningen brukar detta förklaras med att status och grad av kontroll över sitt eget liv påverkar människors grundnivå av stress. Stressnivån i sin tur har mycket stor betydelse för psykisk och fysisk hälsa och konsumtionen av alkohol och droger.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Vänsterpartiets svar:
Vänsterpartiet bekräftar IOGT-NTO:s linje om att alkohol, men menar att ”hälsa påverkas av vår ekonomiska och sociala livssituation krävs det en folkhälsopolitik som spänner över alla samhällsområden och på ett systematiskt sätt förbättrar de livsvillkor som i sin tur på påverkar hälsan.” Dock finns inga konkreta förslag på hur man konkret vill arbeta under nästa mandatperiod för att minska totalkonsumtionen av alkohol.

 

Sverigedemokraterna: Vi är för en restriktiv alkoholpolitik som vi har i Sverige och vill att vi ska fortsätta så. Däremot vill Sverigedemokraterna som enda parti kraftigt skärpa straffen för tex kvinnofridsbrott och våldsbrott, som ofta är kopplade till alkohol.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Sverigedemokraternas svar
Sverigedemokraterna säger att de vill ha en restriktiv alkoholpolitik i Sverige, men vi kan inte hitta ett enda exempel där de föreslagit något som skulle kunna vilja behålla den restriktiva alkoholpolitiken eller förslag på nya restriktioner. Tvärtom är SD det parti som står längst ifrån IOGT-NTO:s krav på restriktioner.

 

Fler frågor och svar

Hur vill ni att punktskatten på alkohol ser ut i framtiden?

Hur ser ni på Systembolagets framtid?

Vilka alkoholpolitiska åtgärder vill ni implementera?

 

Läs mer

Håller partierna verkligen vad de lovar? Vad gör de faktiskt?

 

Tillbaka till Val 2018

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00