Medlemsundersökning 2012

Under början av 2012 genomfördes en större undersökning bland medlemmar och allmänheten. Syftet med undersökningen var i huvudsak att kartlägga hur våra medlemmar ser på organisationen, vilket sätt de engagerar sig på och hur de ser på framtida engagemang. Liknande frågeställningar ställdes till allmänheten för att få en bild av synen på IOGT-NTO.

Denna sida sammanställer den information som finns tillgänglig kring IOGT-NTO:s medlemsundersökning och är öppen att användas av alla IOGT-NTO:s medlemmar och övriga intresserade.

Dokument/Länkar:

IOGT-NTO:s medlemsundersökning 2012 (pdf)

PM till föreningarna (pdf)

Webbsändning av genomgång del 1

Webbsändning av genomgång del 2

Webbsändning av genomgång del 3

Webbsändning av genomgång del 4

Medlemsundersökning (Blogginlägg på I rörelse)

Denna sida sammanställer den information som finns tillgänglig kring IOGT-NTO:s medlemsundersökning och är öppen att användas av alla IOGT-NTO:s medlemmar och övriga intresserade.

Frågor gällande vår medlemsundersökning kan besvaras av Erik Wagner – ansvarig för strategisk utveckling, IOGT-NTO, erik.wagner@iogt.se, 08-672 60 23

PM om medlemsundersökningen – skickat till föreningarna, distrikten

Detta PM är ett försök att sammanfatta den över 100-sidiga rapport som undersökningen resulterade i samt att ge medlemmar, föreningar och distrikt underlag för att fatta beslut i syfte att bygga framtidens folkrörelse.

IOGT-NTO:s medlemmar

… har en jämn könsfördelning och bor i större andel utanför storstäderna. En tredjedel har barn som bor kvar i hushållet och en tredjedel har akademisk utbildning. 6 procent är födda utanför Sverige och 8 procent har föräldrar som är födda utanför Sverige. I genomsnitt har våra medlemmar varit medlemmar i 30 år, vilket måste anses som en hög siffra. Tendensen är att snittåldern ökar lite över tid, även om hälften av alla nyvärvade är under 50 år.

Det finns i huvudsak tre olika skäl till medlemskap:
(1) Ideologiska skäl, där man vill ta avstånd från alkohol och göra en markering. Här förekommer orden ”förebild” samt ”skadeverkningar” ofta. Man är övertygad om att både individ och samhälle mår bättre utan alkohol.
(2) Personliga skäl lyfts också fram. Man har själv erfarenhet av alkoholens negativa sidor genom eget eller andras missbruk.
(3) Sociala skäl. Man vill engagera sig, träffa människor och umgås med andra medlemmar som blivit ens vänner. De som har ett långt medlemskap bakom sig lyfter ofta fram denna sida. Kvinnor i åldern 50–65 år sticker ut lite i gruppen som vill ”stödja arbetet för ett bra ändamål” och medlemmar med högre inkomst och högre utbildning är i större utsträckning medlemmar för att stödja och bidra i det opinionsbildande arbetet.

Medlemmarnas syn på IOGT-NTO

… är över lag oerhört positiv. Flertalet medlemmar tycker att IOGT-NTO lever upp till deras förväntningar: 70 procent (63 procent 2008). 85 procent av medlemmarna uppger att den generella inställningen till IOGT-NTO är ”mycket positiv” eller ”ganska positiv”. 11 procent uppger att det är ”varken eller” och endast två procent uppger att de är ganska eller mycket negativa. Dock finns här förbättringsutrymme. Vi ser i de kvalitativa studierna att det som medlemmar är negativa till är brist på kommunikation; att de inte får tillräcklig information, att man som ny medlem inte blir inbjuden till verksamhet, etc. Tre saker som medlemmarna har märkt har förändrats inom organisationen de senaste åren är: fler medlemmar med erfarenhet av eget missbruk, att förbundet har en kvinna som ordförande och att vi får mer uppmärksamhet – i media och i samverkan med andra organisationer.

Allmänhetens syn på IOGT-NTO

… är också över lag positiv! 43 procent av allmänheten är positiva till IOGT-NTO, vilket är en ökning (33 procent 2008). Eventuellt är detta ett resultat av vår kommunikationsstrategi: att lyfta positiva budskap i stället för negativa. Äldre kvinnor, boende utanför storstäderna som sällan eller aldrig dricker, är överrepresenterade. Vi ser att många respekterar våra åsikter och vår verksamhet, även om de inte håller med oss, och de som har större kunskap om oss och vår verksamhet har en tendens att tycka mer om oss, vilket såklart är lyckosamt. I de kommentarer som kommer in säger många att vi behövs. Vi gör ett viktigt jobb. Rätt många har skrivelser kring att vi ”finns till för behövande” vilket är intressant och inte alltid stämmer överens med vår folkrörelsetanke, där alla medlemmar är jämlika. De negativa kommentarerna handlar om att personer förknippar oss med pekpinnar och att vi framstår som för extrema och fördomsfulla.

7 procent av allmänheten uppger att de har varit medlemmar. 5 procent av allmänheten skulle kunna tänka sig att bli medlemmar i IOGT-NTO. I teorin leder var tjugonde fråga om medlemskap till en ny medlem i vår organisation! En femtedel av allmänheten känner någon som är medlem i IOGT-NTO. Det är troligtvis höga siffror men inte alls i närheten av det uppsatta mål som återfinns i mål- och verksamhetsinriktningen: ”Alla känner någon som är med i IOGT-NTO”.

Engagemanget hos våra medlemmar

… är stort. 18 procent har styrelseuppdrag och ytterligare 7 procent uppger att de har andra uppdrag; i arbetsgrupper eller dylikt. Hela 7 procent av dessa vill ha fler uppdrag. Här sticker gruppen ”30–49 år, med barn i hushållet” ut. Bland dem som deltar i vår verksamhet finns det en överrepresentation av äldre medlemmar, 65 år och äldre samt ett medlemskap på över 10 år. Däremot säger 15 procent att de vill delta i fler aktiviteter – här återfinns de ”30–49 år, med barn i hushållet”. De vill inte bara delta i fler aktiviteter utan även oftare och kan även i större utsträckning än andra tänka sig att göra punktinsatser. Totalt säger ungefär en tredjedel av våra medlemmar att de kan tänka sig att göra punktinsatser för organisationen. När vi frågar hur mycket tid de kan tänka sig att lägga på det hamnar snittet på 2,33 timmar per månad. Det blir rätt många ideella timmar, om man räknar på det!

Här finns det möjlighet att hitta dem och utöka verksamheten och gruppen ”30–49 år, med barn i hushållet” är intressant då den sticker ut så tydligt i undersökningen. Hur gör vi för att anpassa vår verksamhet till dem? Hur hjälper vi dem att organisera sitt engagemang inom IOGT-NTO?

Vi ser också att mycket verksamhet och stort engagemang läggs utanför traditionell föreningsverksamhet. Våra medlemmar är aktiva i nätverk, skapar verksamhet ”utanför strukturen” och sprider våra budskap till vänner – via engagemang i andra organisationer eller på nätet eller i annan form. Hälften (53 procent) av våra medlemmar pratar ofta eller ibland om sitt medlemskap med andra. 44 procent pratar sällan eller aldrig och endast två procent av dem som inte deltar i verksamhet talar ofta om sitt medlemskap.

Avslutningsvis kan vi säga att det ser bra ut. Vi har väldigt engagerade medlemmar och många vill bidra och delta i verksamhet, men vi når inte alla. Det finns potential, helt klart!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00