Om IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen. De övriga förbunden är Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Kjell-Ove

Förbunden i IOGT-NTO-rörelsen är demokratiska

Alla fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är demokratiska organisationer. Det är alltså medlemmarna som beslutar om den verksamhet som bedrivs och hur resurserna ska användas. För många medlemmar fungerar engagemanget i något av förbunden som en skola i hur en demokrati fungerar.

Förbunden i IOGT-NTO-rörelsen är självständiga

Alla fyra förbunden är självständiga organisationer. Varje förbund har sin egen verksamhet, sina egna årsmöten och kongresser, sin egen styrelse och sitt eget kansli. Tillsammans utgör förbunden det vi kallar IOGT-NTO-rörelsen och samarbetar i olika frågor och genomför arrangemang både lokalt och på riksnivå.

Du hittar mer information om de övriga tre förbunden på deras respektive hemsidor:

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00