Vårt arbete

IOGT-NTO bedriver ett intensivt påverkansarbete för att långsiktigt minska den totala alkoholkonsumtionen och uppnå varaktig förändring på samhällsnivå. Samtidigt genomför vi konkreta insatser som syftar till att stötta och stärka individer här och nu. IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete.

Nedan kan du läsa mer om våra verksamhetsområden.

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitik

IOGT-NTO arbetar för en effektiv alkohol- och narkotikapolitik. Enkelt uttryckt en politik som leder till minskat våld, minskat missbruk och färre barn i beroendemiljöer.

Alkohol- och narkotikapolitik är ett av våra verksamhetsområden där IOGT-NTO arbetar med en rad politiska frågor som alkovåld, öppettider på krogen, gårdsförsäljning av alkohol, minskade införselkvoter, höjda minimiskatter och förbud mot alkoholreklam. Vi värnar också det svenska alkoholmonopolet som är en viktig del av en effektiv alkoholpolitik.

Lokal, nationell och internationell alkoholpolitik

IOGT-NTO arbetar med alkohol- och narkotikapolitik i kommuner och landsting och på nationell och internationell nivå. Eftersom en stor del av den svenska alkohol- och narkotikapolitiken påverkas av EU är det även viktigt för oss att bevaka det som sker i Bryssel. På den internationella arenan fokuserar vi framförallt på två områden. Dels agerar vi för att alkohol inte ska ses som en vanlig handelsvara, dels lyfter vi frågan om hur vi hur alkohol är ett hinder för utveckling och starkt kopplad till andra utvecklingsfrågor som fattigdom, våld i hemmet och spridningen av hiv/aids.

IOGT-NTO vill påverka beslutsfattare på alla nivåer, från kommunala nämnder till EU-parlament och FN-organ.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet vill IOGT-NTO öka medvetenheten kring problemen med alkohol och förändra människors attityder till alkohol. Arbetet syftar till att minska riskerna för alkoholrelaterade problem.

Tonåringar och alkohol

Förebyggande arbete är ett annat av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Föräldrar har stor påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion och är därför en viktig målgrupp i vårt förebyggande arbete. Därför handlar en stor del av arbetet om att begränsa tillgängligheten av alkohol för tonåringar. IOGT-NTO är en del i den nationella informationssatsningen Tänk Om som drivs av Folkhälsoinstitutet (FHI). Vi har även utarbetat metoder och material som är riktade till föräldrar och som kan genomföras som föreläsningar och studiecirklar.

18-årsgränsen för alkohol

I de familjer där föräldrarna har en tydlig hållning kring exempelvis 18-årsgränsen vet tonåringen vad som gäller och dricker också mindre eller rent av inget alls. Det är självklart bra om alla vuxna i familjen har en gemensam hållning i frågan.

Arbete och alkohol

På några år har alkoholen blivit vanligt förekommande i många arbetsrelaterade sammanhang. Sammanhang där det tidigare var självklart att alkohol inte förekom. Vad innebär det? Vad ger det för signaler – till anställda, kunder, allmänhet? Hur har vi det med representation, företagsfester och After work?

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? Det är namnet på vårt material som riktar sig till arbetsplatser. Här kan du ta del av materialet i digital form.

Många arbetsplatser har en policy kring alkohol och narkotika. Om det inte finns en policy på arbetsplatsen kan häftet förhoppningsvis vara en hjälp i arbetet med att ta fram en. Vår tanke är att de ämnen vi tar upp ska bjuda in till samtal och diskussion om vilken roll alkoholen spelar när man träffas formellt och informellt i arbetsgruppen, på personalaktiviteter, kundevenemang eller konferenser.

Idrott och alkohol

Hör idrott och alkohol verkligen ihop? Och hur hanterar vi alkoholfrågan i vår förening? Finns det en alkoholpolicy? På Föreningskollen finns bland annat ett test samt tips och råd hur man i sin förening kan arbeta fram en alkoholpolicy.

Vi har gjort ett särtryck av ett antal artiklar om idrott och alkohol som publicerades i Aftonbladet i december 2011. Ett material som vi tror kan väcka mycket tankar och reflektioner. Materialet finns både i tryckt form och som en PDF som du kan ta del av här.

IOGT-NTO:s sociala arbete

IOGT-NTO erbjuder stöd till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation.   

Beroende leder till skador på kropp och själ

Slutligen är socialt arbete ett av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Alkohol och andra droger är hinder för både individens och samhällets utveckling. Alkoholberoende leder till skador på såväl kropp som själ. Även anhöriga skadas av beroendet som dessutom ofta får sociala och ekonomiska konsekvenser.

Behandling och rehabilitering vid Dagöholm

Alkohol och andra droger är en belastning för både individen och samhället. Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag och det innebär att vi inte bara vill förändra vår egen lilla del, utan även arbeta för att ta fram goda exempel på hur samhället i stort kan förändra och utveckla till exempel missbruks- och beroendevården. Därför har vi valt att även driva ett behandlingshem.

IOGT-NTO-förbundets behandlingshem heter Dagöholm och ligger mellan Katrineholm och Flen vid sjön Långhalsen mitt i det vackra Sörmland. På Dagöholm ligger fokus på individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM (känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning.

Du kan läs mer om vårt behandlingshem i foldern IOGT-NTO:s Behandlingshem (pdf).

Kamratstöd

Grundtanken med IOGT-NTO:s kamratstöd är att det ska vara verksamhet för, med och av människor som har erfarenhet av eget eller närståendes missbruk och beroende. Här kan man hitta nya sociala nätverk, nyktra mötesplatser, roliga aktiviter och slippa känslan
att vara ensam om problemet.

Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara den egna kraften som varje individ besitter. Gemenskap och trygghet är grundorden.

Du kan läs mer om vår kamratstödsverksamhet i foldern  IOGT-NTO:s Kamratstöd (pdf).

IOGT-NTO:s sociala företag

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet, kompetens och kunskap samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och en del slås ut, trots att de både kan och vill arbeta.

IOGT-NTO har därför valt att genom våra lokala verksamheter starta sociala företag. Förutom att ett socialt företag inte har något ekonomiskt vinstintresse och att vinsterna går tillbaka in i verksamheten finns det även andra skillnader jämfört med andra kommersiella företag.

Våra sociala företag har som huvuduppdrag exempelvis att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger man stor vikt vid
medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Du kan läsa mer om våra sociala företag i foldern IOGT-NTO:s Sociala företag (pdf).

IOGT-NTO:s alkoholrådgivning

En viktig del i vårt sociala arbete är vår alkoholrådgivning. IOGT-NTO:s alkoholrådgivning startade 2003 och riktar sig till människor som kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig med sina frågor och funderingar. Hos oss får man stöd och råd för hur man kan gå vidare mot en förändring.

Vi vet att det finns en enorm kraft hos människor och det är viktigt att locka fram den kraften för att kunna vinna över problemen. Många av de som ringer till alkoholrådgivningen
vet att det är något som inte är bra men de vet kanske inte att det finns ett problem.

Du kan läsa mer om vår alkoholrådgivning i foldern IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning (pdf).

Alla foldrar som finns som pdf-filer på denna sida kan våra distrikt och föreningar även beställa tryckta från vår webshop.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00